Informace o zpracování osobních údajů

Vaše kontaktní údaje použijeme za účelem Vašeho oslovení ohledně nezávazné schůzky k produktu Datacruit ATS, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Správcem údajů je společnost společnost Datacruit s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, lČ: 03545652, DIČ: CZ03545652, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C233459.


Zasláním požadavku poskytujete správci jméno, příjmení, e-mail, telefon a další údaje za účelem vyřešení Vašeho problému či zodpovězení dotazu. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o systému řízení bezpečnosti informací společnosti Datacruit jsou dostupné na https://www.datacruit.com/politika-ochrany-osobnich-udaju